اظهارنامه  ثبت علامت

 

 

1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان:

الف) مالک اظهارنامه:

1- شخص حقیقی:

اسم:

شماره ملی:

                   

تابعیت:

شغل :

نوع فعالیت :

نشانی :

کدپستی:

                   

کشورمحل اقامت :

شماره تلفن:

تلفن همراه:

شماره دورنگار:

نشانی الکترونیک (ایمیل):

2- شخص حقوقی:

نام:

نوع شخص حقوقی :

نوع فعالیت:

محل ثبت:

شماره ثبت:

تابعیت:

اقامتگاه:

مرکزاصلی :

نشانی:

کدپستی:

                   

تلفن :

دورنگار:

نشانی الکترونیکی (ایمیل):

سایراطلاعات:

ب) نماینده قانونی (درصورت وجود وکیل یا هرنماینده قانونی دیگر مشخصات ذیل تکمیل گردد):

اسم :

شماره ملی:

                   

تلفن:

تلفن همراه:

دورنگار:

نشانی الکترونیکی (ایمیل):

نشانی:

کد پستی:

2- مشخصات دریافت کننده ابلاغ ها درایران (درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد)

اسم:

شماره ملی:

                   

نشانی :

کدپستی:

                   

تلفن :

تلفن همراه:

نشانی الکترونیک:

3- رشته فعالیت :

4- کالا/کالاها و خدمات و طبقه بندی بین المللی آن:

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه علامت