صورتجلسه تغییر نام

 

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: ...............
شماره ثبت شرکت:
سرمایه ثبت شده: .
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت...................... سهامی خاص ثبت شده به شماره............ در تاریخ........ ساعت............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای .......... به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای .......... به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای .......... به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای.......... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می‌باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به ........... تغییر یابد و در نتیجه ماده.......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج: به خانم/ آقای .......... (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفا‌تر اقدام نماید.

رئیس جلسه..................... ناظر جلسه........................ ناظر جلسه......................... منشی جلسه................

تذکرات:
۱- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
۲- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه برسد یک نسخه آن حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- قبل از تحویل صورتجلسه تغییر نام شرکت به واحد پذیرش بدواً پس از پرداخت حق الثبت به قسمت تعیین نام مراجعه و پس از اخذ نام و تأیید آن توسط مسئولین اداره ثبت شرکت‌ها، صورتجلسه به واحد پذیرش تحویل گردد.
۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته شده و به امضای آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنر اتایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.