نخ ابریشمی

 

 

ابریشم چیست؟

 

كرم ابريشم از غده هايی كه در دهان خود دارد، مايعی ترشح می كند كه به محض خروج ازدهان منجمد می شود. چون اين مايع بصورت پيوسته و لاينقطع از منفذ خيلی باريكی خارج می شود، بعد از انجماد بصورت الياف باريك و ظريف ابريشم ظاهر می گردد.

 

ابريشم چگونه به دست می آيد؟

 

ابريشم از پيله كرم ابريشم به دست می آید.

 

پیله کرم ابریشم چگونه به دست می آید؟

 

 پيله ابريشم

كرم، الياف ابریشم را مانند محفظه ای به دور خود می تند و در داخل آن قرار می گيرد که به آن پیله کرم ابریشم می گویند.

 

الیاف ابريشم چيست؟

 

الیاف ابريشم نوع ديگری از الياف حيوانی است كه از الیاف ابریشمی ای درست می شود که کرم ابریشم پیله خود را درست می کند.

 

الياف ابريشم چگونه به دست می آيد؟

 

بعد از اينكه خروج مايع و تنيدن  تار پايان يافت و پیله کرم ابریشم به وجود آمد، كرم بصورت پروانه در می آيد، پيله را سوراخ می كند و از آن خارج می شود.

برای اينكه به الياف ابريشم آسيبی نرسد، پروانه ها را  بوسيله گرما و يا بخار آب خفه می كنند تا موقع خروج به پيله ها صدمه ای وارد نشود؛ البته تعدادی از پروانه ها را به منظور تخمگذاری مجدد زنده نگاه می دارند.

بعد از خفه كردن كرم، پيله ها را باز می كنند و الياف ابريشم پيوسته ای بدست می آورند كه ممكن است هر يك به صدها متر برسد.

 

نخ ابريشمی را چگونه تهيه می كنند؟

 

 

نخ های ابريشمی را با استفاده از الیاف ابريشم تهيه می كنند. برای اين منظور می بایست پيله ها را که فقط بصورت يك كلاف ابريشم است، با دستگاه ريسندگی باز کنند.

 

مدل ساده ای از دستگاه ابريشم كشی

برای اين منظور ابريشم پيله ها در حاليكه در آب گرم قرار دارند، به وسيله ماشين ريسندگی ريسيده و باز می شوند.

الياف ابريشم را توسط ماشين های ابريشم كشی به هم می ريسند و نخ ابريشمی به دست می آورند.

نخ ابریشمی بصورت کلاف بدست می‌آورند که برای تهیه یک کیلو ابریشم خام ۴۵۰۰ پیله لازم است و هر پیله در حدود ۱۰۰۰ متر نخ ابریشم می‌دهد.

 

برگرفته از:

کتاب " از من بپرس از ابریشم" بازنویسی "مصطفی وجدانی"

کتاب "سیر کلی از الیاف تا پارچه" تألیف "عادل ارشقی"