فرم مشخصات اعضاء

 

فرم استعلام شماره ملی(کد ملی)

در صورت تقاضای تاسیس یک شخصیت حقوقی و یا ارائه صورتجلسه تغییرات ، این فرم تکمیل و همراه دیگر مدارک به پذیرش تحویل شود.

مشخصات سهامداران،اعضای هیئت مدیره و بازرسان را به صورت خوانا و کامل بنویسید.

          نام شرکت:                                                         شماره ثبت:                              شناسه ملی:                                                              کد درخواست (توسط اداره تکمیل میشود):

             

 

ر د یف نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد

( رو. / ماه مسال)

سری شناسنامه سریال شناسنامه کد ملی نتیجه
  توسط اداره تکمیل می شود
  ۱                                      
  ۲                                      
  ۳                                      
  ۴                                      
  ۵                                      
  ۶                                      
  ۷                                      
  ۸                                      

                        ۱- این اطلاعات جهت تطبیق بااطلاعات موجود در سایت سازمان ثبت احوال مورد نیاز بوده و در صورت نا خوانا بودن ، ناگزیر از تنظیم مجدد این فرم خواهید بود.

                       ۲-  بدیهی است در صورت تاسیس یک شخصیت حقوقی جدید ،امکان نوشتن نام شرکت ،  شماره ثبت  و شناسه ملی آن نیست .

                      ۳- در صورتیکه تعداد اشخاصی که می بایست شماره ملی آنها تطبیق داده شود بیشتر از ۸ نفر می باشد از فرم های بیشتر استفاده کنید.