اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی خاص

 

بسمه تعالی

اداره محترم ثبت شرکت‌ها 
احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت...................................... به شماره ثبت........................ با رعایت ماده ۲۲۵ قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

مدیر یا مدیران تصفیه