ثبت شرکت و اخذ اقامت در گرجستان  
 

 

ثبت شرکت و اخذ اقامت در گرجستان

لازم به ذکر است که ثبت شرکت تنها با در دست داشتن اصل پاسپورت در عرض یک یا دو روز کاری قابل انجام می‌باشد. برای آشنایی با محتویات اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود (LTD) قسمتهایی از محتویات اساسنامه در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد تا با آگاهی قبلی اقدام به ثبت شرکت نمایید.

 لازم به ذکر است که جهت انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی در گرجستان ثبت شرکت الزامیست و بدون ثبت شرکت امکان فعالیت اقتصادی بصورت قانونی وجود نخواهد داشت. 

۱- ۱ شرکت با مسئولیت محدودمطابق باقانون گرجستان درباره تولیدکنندگان تاسیس شده است وبراساس مقررات گرجستان شخص حقوقی می‌باشد.
۱-۲ موسسه اززمان ثبت ان دردفترثبت اشخاص حقوقی بازرگانی وغیربازرگانی بعنوان شرکت محسوب می‌گردد.
۱-۳ نام کامل شرکت.......
۱-۴ نوع حقوقی شرکت، شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.
۱-۷ شرکت درقبال طلبکاران خود با دارایی کامل خود جوابگومی باشد

۱-۸ موضوع فعالیت شر کت
۱- تجارت ۲-واردات ۳-صادرات۴-خدمات
۱-۳بالا‌ترین ارگان اداری شرکت مجمع عمومی شرکاء می‌باشد.
۲-۳مجمع عمومی شرکاءطی سال حداقل یک بار تشکیل می‌شود. هرشریک ویا مدیر شرکت حق دارد مجمع عمومی شرکاء در ظرف یک هفته از طریق ارسال نامه بیمه شده به هر یک از شرکاء و یا از طریق سایر وسایل ارتباطی که امکان تایید دریافت اطلاعات توسط شرکاء دارد تشکیل دهد. نامه باید شامل پروژه دستور روز باشد. بعد از دریافت دعوتنامه هر یک از شرکاء ظرف ۳ روز مختار به وارد کردن مسایل اضافه به دستور روز می‌باشند.
...........
....
...
حقوق و وظایف شریک
۱-شریک شرکت حق دارد:
الف) در اداره شرکت مشارکت کند
ب) فعالیت مدیران شرکت زیرنظرداشته باشد
پ) ازسودشرکت سهم خودرابه تناسب سهام خود دریافت نماید.
...
..
انحلال/تجدیدساختارشرکت
۱-۶انحلال /تجدیدساختارشرکت براساس رای مجمع عمومی شرکاء امکان پذیر است