صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت

 

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

نام شرکت: ...............
شماره ثبت شرکت:
سرمایه ثبت شده: ..
جلسه هیات مدیره شرکت .. .. سهامی خاص ثبت شده به شماره ... . با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ساعت در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: ۱ـ خانم/ آقای به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ خانم/ آقای به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ خانم/ آقای به سمت مدیر عامل
ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک .. ... . و ......... همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
ج: به خانم /آقای .. احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
۱ ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ ـ

تذکرات:
۱ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد.
۲ـ صورتجلسه در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.