اجاره خط با تایید دفتر بازار


بسمه تعالی

قرارداداجاره

این اجاره خط براساس شرایط ذیل باتوافق موجر (صاحب سرقفلی) و مستاجر تنظیم گردید:
موجر (صاحب سرقفلی): آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
محل صدور آدرس و تلفن
مسـتـاجـر: آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
محل صدور آدرس و تلفن
مورد اجاره: یک باب مغازه واقع طبقه واحد به متراژ حدود مترمربع و دارای و تلفن شماره می‌باشد.
مدت اجاره: مدت قرارداد از تاریخ الی معادل ماه شمسی قطعی می‌باشد.
مبلغ اجاره: بابت مدت قید شده مبلغ ریال بابت اجاره و مبلغ ریال به عنوان قرض الحسنه می‌باشد که کل مبلغ بشرح ذیل تحویل موجر گردید:

شـرایـط ضمـن العـقـد:
مستاجر حق انتقال تمام یا قسمتی از حقوق استیجاری خود را تحت هیچ شرایطی مانند شراکت و غیره به غیر ندارد.
مستاجر مورد اجاره را برای شغل اجاره نموده و حق تغییر شغل را ندارد مگر با اجازه کتبی موجر و هیئت امنا.
کلیه عوارضات شغلی، کسبی، مالیات کسبی، بیمه و حقوقات دولتی دیگر به هر نحو و طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده مستاجر است و مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه حساب از دفتر پاساژ از قبیل برق، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداری و غیره به موجر ارائه نماید در غیر اینصورت مدارک تضمینی وی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.
هزینه‌های شارژ و تبلیغات هر ماه به صورت پیش پرداخت به عهده مستاجر بوده و در خاتمه قرارداد تسویه حساب می‌گردد. ضمنا مبلغ طی ریال بابت شارژ اولیه توسط مستاجر به دفتر پاساژ پرداخت گردید.
مبلغ ریال از مبلغ قرض الحسنه، تا زمان ارائه تسویه حساب برق، تلفن، شارژ و بیمه نزد موجر امانت می‌ماند.
جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد.
مستاجر حق کسب و پیشه و حقوق دیگر خود را در برابر اخذ ریال به موجر مصالحه نمود و صیغه عقد فیمابینهما جاری گردید و چنانچه در این مورد ادعایی نماید و از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آیدتعهد نموده و ملتزم می‌گردد که ضرر و زیان وارده را فورا جبران نماید.
ضامن اجرایی مفاد این قرارداد برابر قانون مالک و مستاجر بوده و بعهده مقامات ذیصلاح می‌باشد. مالکین مجموعه، هیئت امنا بازار و مسئولین مربوطه هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت. (دفتر بازار فقط به عنوان مشاور عمل می‌نماید).
مستاجر یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تخلیه و یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تسویه حساب بند‌های ۳ و ۴ این قرارداد در اختیار هیئت امنا (دفترپاساژ) قرار می‌دهد.
پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم تخلیه محل و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال ۱۳۷۶ و آیین نامه‌های مربوطه، مستاجر مکلف است علاوه بر اجرت المثل به ازای هر روز مبلغ ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد و همچنین هر ساله یک دوم اجاره بهای سال قبل به اصل اجاره بها افزوده می‌گردد.

مورد اجاره به صورت امانت نزد مستاجر می‌باشد و مقررات امین درباره وی لازم الاجراست.
مستاجر حق هیچگونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد لیکن می‌تواند دکورسازی مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد.
چنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دلایلی که مربوط به خود مغازه نباشد تعطیل گردید موجر هیچگونه مسئولیتی از بابت حق کسب و پیشه مورد اجاره را نداشته و ندارد.
مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقا به نحوی که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.
تعمیرات جزئی به عهده مستاجر است و ضمنا مستاجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی یا هر عنوان دیگر غیر قابل استرداد به موجر پرداخت نکرده و لذا بهنگام تخلیه حقی نخواهد داشت و مستاجر این موارد را اظهار داشته است.
چنانچه مستاجر آقای/خانم در پایان مدت قرارداد حد اکثر طی یک هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب مغازه اقدامی ننمود، موجر آقای/خانم می‌تواند در حضور شهود نسبت به باز کردن قفل مغازه و جمع آوری اجناس اقدام نماید و اجناس داخل مغازه پس از یک هفته متعلق به موجر می‌باشد و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضای این قرارداد از خود سلب می‌نماید. همچنین کلیه بدهی‌های مغازه از چک ضمانت تسویه حساب و یا مبلغ رهن مستاجر دریافت می‌گردد.
تبـصـــره هـا:
‌مستاجر تنها حق استفاده از مساحت مورد اجاره را دارد و هیچ گونه حقی مبنی بر استفاده از فضای عمومی بیرون از مورد اجاره را ندارد و نمی‌تواند مانکن و یا هرگونه ادوات جلب مشتری را در فضای عمومی بیرون از مورد اجاره قرار دهد (مگر با مجوز دفتر پاساژ).
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره و مجتمع می‌باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی بعهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
مستاجر ملزم به اجرای قوانین تصویب شده هیئت امنا و دفتر بازار می‌باشد.
استخدام فروشنده جهت مورد اجاره فقط با تایید دفتر بازار و انتظامات پاساژ امکانپذیر می‌باشد و مسئولیت هرگونه تخلفی که از جانب فروشنده باشد، به عهده مستاجر بوده و موجب برخورد قانونی با مستاجر می‌گردد.
در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره حداکثر یک هفته تاخیر نمود، حق فسخ باقیمانده قرارداد با موجر است و موجر می‌تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و مستاجر از این بابت حقی نخواهد داشت و بدهی مستاجر از چک ضمانت تسویه حساب دریافت می‌گردد.
چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می‌بایست کلیهٔ هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌ها از جمله شارژو غیره را برای تمام مدت قرارداد پرداخت نماید، همچنین هزینه‌های پرداختی به موجرو دفتر بازار عودت نمی‌شود.
‌طرفین اسقاط کافه و خیارات و غیوثات را از خود بعمل آوردند و صیغه مراتب فوق و عقد اجاره به شرح مذکور فیما بینهما جاری گردید و طرفین شرعا و قانونا ملزم به اجرای مراتب مذکور می‌باشند.
مستاجر می‌بایست قبل از پایان مدت قرارداد وضعیت تمدید و یا تخلیه مورد اجاره را مشخص نماید، در غیر اینصورت در روز پایان قرارداد برق واحد مربوطه قطع خواهد شد.
با امضاء این قرارداد مستاجر موافقت می‌نماید درصورت عدم پرداخت به موقع هزینه شارژ تنظیمی، نسبت به قطع برق واحد مربوطه وسایرواحدهای تحت اختیاروی از طرف مسئولین بازار اقدام گردد و بدین ترتیب حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.
این اجاره خط بدون خط خوردگی در تاریخ در سه نسخه در حضور شهود تنظیم شده و هریک حکم واحد را دارد.

امضاء موجر                           امضاء مستاجر         

  شاهد ۱                            شاهد ۲