قرارداد چاپ کتاب
 

بنام خدا
قرارداد چاپ کتاب


بین خانم/آقای.................. فرزند.................. دارای شناسنامه شماره.................. صادره از.................. متولد.................. ساکن......................................................................................................................
و خانم/آقای.................. فرزند.................. دارای شناسنامه شماره.................. صادره از.................. متولد.................. ساکن..............................................................................................................................
که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می‌شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می‌گردد:
ماده۱- موضوع قرارداد:
چاپ و انتشار کتاب.................. می‌باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.
ماده۲- تیراژ:
چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان.................. نسخه می‌باشد.
ماده۳- حق التالیف:
ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل.................. درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای.................. نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است:
الف- مبلغ.................. ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب
ب- نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.
پ- بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.
تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد.................. نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتابهای موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.
ماده۴- چاپهای بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصرا به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصا یا بتوسط دیگری ندارد.
ماده۵- مولف متعهد می‌گردد که در هر تجدید چاپ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدید نظر قرار دهد.
ماده۶- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده۷- ناشر مکلف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.
ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده۷ این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.
ماده۹- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.
ماده۱۰- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم/آقای.................. به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می‌باشد.
ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده۱۲- این قرارداد در ۱۲ ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم الاجرا است.


امضای مولف                                                                          امضای ناشر

تاریخ:..................