قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی

بسمه تعالی

فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی

(موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶ / ت ۲۷۵۰۶ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران)

باآخرین اصلاحات انجام شده در اجرای بخشنامه ۱۳۱۹۲/۱۹۰۴ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

۱- نام دستگاه (کارفرما):

۲- نام نماینده دستگاه:

۳- سمت نماینده دستگاه

۴ نام شرکت (طرف قرارداد)

شماره ثبت شرکت: تاریخ ثبت شرکت:

۵ - شماره وتاریخ تعیین صلاحیت شرکت:

شماره:                   تاریخ:                        توسط:

۶ نام نماینده شرکت طرف قرارداد:

۷- سمت نماینده شرکت طرف قرارداد

۸ شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه:

شماره:                        تاریخ:

** دلایل ترک مناقصه:


۹- موضوع قرارداد:

۱-۹ - نوع کار: ۴-۹ کیفیت کار:

۲-۹ - واحد کار: (توضیح دارد) ۵-۹ امکانات وتجهیزات مورد نیاز:

۳- ۹ - حجم کار: ۶- ۹ سایر

۷-۹ نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد:

۱۰ مدت انجام قرارداد:

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت:                          تاریخ شروع:                             تاریخ خاتمه:

۱۱ مبلغ قرارداد:

۱- ۱۱ ارزش هرواحد کار:                   ریال

۲- ۱۱ کل مبلغ قرارداد                       ریال


*در مورد شرکتهایی که فعالیتهای انفورماتیک انجام می‌دهند به جای تاییدیه وزارت کار وامور اجتماعی تاییدیه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک) درفرم درج می‌شود شرکتهایی که فعالیت آن‌ها حفاظت فیزیکی (نگهبانی) یا فعالیت در بخش‌های حساس دستگاه می‌باشند باید به تایید حراست دستگاه نیز برسند

** درصورتیکه از روش ترک مناقصه استفاده شود می‌بایست دلایل ترک تشریفات در فرم منعکس ویک نسخه نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان / کشور ارسال گردد

۱۲ نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی واقساط پیش پرداخت

پرداخت براساس تایید کارفرما در مرحله به شرح زیر صورت می‌گیرد:

۱-۱۲ پیش پرداخت به مبلغ ریال در تاریخ

۲- ۱۲ پرداخت‌های ماهانه به مبلغ ریال در پایان هرماه

۳-۱۲ سایر اشکال پرداخت (درصورت توافق):


۱۳ روش اصلاح قرارداد:

۱- ۱۳ کارفرما می‌تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار بااعلان به شرکت طرف قراردادمبلغ قرارداد را تا.......... در صد کاهش یاافزایش دهد

۲- ۱۳ کارفرما می‌تواند درصورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیرو‌ها را باکاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق ومزیای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.

۳ ۱۳ کارفرما می‌تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد ورعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که لازم می‌داند به این قرارداد الحاق نماید توضیحاً اعلام می‌گرددکه مواد الحاقی به قرارداد که مربوط به شرایط ویژه دستگاه‌ها و مواردی چون شرایط غیر مترقبه می‌باشد بعنوان بخشی از قرارداد تلقی گردیده و مفادآن همانند سایر مواد لازم الاجرا خواهد بود. بدیهی است مواد مندرج در شرایط اختصاصی نمی‌تواند مغایر و نافی مفاد آئین نامه معاملات دولتی، تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ هـ مورخ ۵/۹/۸۱ و آئیننامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۱/۸/۸۲) باشد.

۴-۱۳ درصورتیکه طرفین قرارداد به هرعنوان مایل به ادامه همکاری نباشند ضروری است حداقل یک ماه قبل، موضوع راکتباً به طرف مقابل اعلام واز اینکه طرف قرارداد اطلاع یافته است اطمینان حاصل نمایند.


۱۴ تعهدات کارفرما:

۱-۱۴ کارفرما یک نفر رابه عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری وایجاد هماهنگی‌های لازم کتباً به

شرکت طرف قرارداد معرفی می‌نماید.

۲-۱۴- کارفرما موظف است هزینه‌های انجام خدمات راطبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت نماید ودرصورت تاخیر نیز خسارت مربوط را پرداخت نماید

۳-۱۴ کارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم راجهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.

۴ - ۱۴ کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی وهرنوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید

۵-۱۴ - کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حسابهای مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

۱۵ تعهدات شرکت طرف قرارداد:

۱- ۱۵ شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می‌نماید

۲ ۱۵ شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات وتجهیزات رابه میزان کافی جهت

انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد

۳ ۱۵ شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که خدمات موضوع قرارداد راطبق برنامه زمان بندی که به تایید کارفرما

می‌رساند انجام دهند

۴ ۱۵ شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد

۵ ۱۵ شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گرددمقررات قانون کاروقانون تامین اجتماعی را درانجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید وهرگونه پاسخگویی به شکایات واجرای آراء مربوط به هیاتهای‌حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد

۶ ۱۵ شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یاحقوقی) ندارد.

۷ ۱۵ هرگونه تغییر دروضعیت شرکت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت ۵ روز کتباً به کارفرمااعلام گردد

۸- ۱۵- شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق ولیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تایید

سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.

۹- ۱۵ درصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

۱۰-۱۵ شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی شرکت درموارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

۱۱-۱۵ شرکت متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد.

۱۲- ۱۵ ضمانت حسن رفتارو اخلاق کارکنان وکیفیت انجام کارآنان به عهده شرکت است و شرکت درمقابل دستگاه پاسخگوست

۱۳- ۱۵ شرکت طرف قرارداد موظف است به رعایت نظام‌های جاری دستگاه حفظ اسرار ونکات ایمنی می‌باشد.

۱۴ ۱۵ به منظور حسن اجرای قرارداد، و تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر در آئیننامه تضمینی برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده ۵ آئیننامه مذکور) مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر وقانونی بسپارد.


۱۶ نظارت:

۱ ۱۶ کارفرما موظف است حسب کمیت وکیفیت موضوع قرارداد فرد یاافراد (حقیقی وحقوقی) واجدشرایط راکه صلاحیت آنان به تایید بالا‌ترین مقام دستگاه رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

۲ ۱۶ کلیه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تایید ناظر یا ناظرین صورت می‌گیرد.

۳ ۱۶ نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت وکارکنان متبوع آن‌ها با ناظر است.

۴ ۱۶ ناظر به کلیه کارکنان و واحد‌ها معرفی می‌شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت وکارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظرمنعکس گردد.

۵ ۱۶ ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت راباتوجه به شیوه‌های علمی ومدیریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی واعمال نماید.

۶- ۱۶ درصورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا درنحوه انجام کار قصور ورزیده ویا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می‌زند، بایستی درجهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

۱۷ شرایط عمومی قرارداد:

۱-۱۷ کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار وامور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط وذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲- ۱۷ کارفرما حق هرگونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد رانظیر معرفی کارکنان، نحوه مدیریت و........... از خود سلب می‌نماید

۳-۱۷ در صورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر، طرف قرارداد دراجرای تعهدات خود از نظر کمی یاکیفی کوتاهی وقصور داشته باشد:

- درمرحله اول................................. درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.

- درمرحله دوم................................ درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.

- درمرحله سوم.............................. درصدجریمه از رقم موردتعهد کسر می‌شود.

- درمرحله چهارم موضوع در کمیته‌ای باحضور نمایندگان کارفرما، طرف قرارداد وناظر، بررسی وتصمیم گیری می‌شود، حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

۴ ۱۷ در صورت ایراد خسارت وعدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، دستگاه می‌تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب‌ها، ضمانت نامه‌ها و سپرده‌های شرکت اخذ خسارت نماید.

۵ ۱۷ هرگونه قرارداد که نتیجه آن بگارگیری نیروی انسانی باشد به هر شکل ممنوع است

۱۸ نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات:

۱ - ۱۸ نشانی کارفرما:

نشانی:

تلفن:

نشانی پست الکترونیک:

۲ ۱۸ نشانی شرکت طرف قرارداد:

نشانی:

تلفن:

نشانی پست الکترونیک:

نشانی‌های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشدلذا مکاتبات رسمی وارسال مراسلات از طریق نشانی‌های فوق الذکر قانونی تلقی می‌شود و درصورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یگدیگر راکتباً مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی وعذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد

۱۹ امضا، طرفین قرارداد:

این قرارداد در ۱۹ بند و 3 نسخه تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بودمهرو امضا کارفرما: مهر                                                                   وامضاء شرکت طرف قرارداد:

نام ونام خانوادگی نماینده:                                                                    نام ونام خانوادگی نماینده:

سمت:                                                                                    سمت:

محل امضاء                                                                                      محل امضاء