مبایعه نامه

 

بنام خدا

مبایعه نامه

 

ماده ۱: طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه......................................... صادره از................................ کدملی.................................................. متولد............................ ساکن.................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد.............................. بموجب................................

۲-۱- خریدار/خریداران...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از................................ کدملی.................................................. متولد............................ ساکن.................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد.............................. بموجب.................................

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال......................... دانگ یک.............................................. دارای پلاک ثبتی شماره.................... فرعی از............... اصلی قطعه....................... واقـع در بخش................ حوزه ثبتی.......................... به مساحت................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال.................. صفحه.............. دفتر.............. بانضمام.............. دانگ پارکینگ شماره......................... فرعی و.............. دانگ انباری شماره....................... فرعی از................... اصلی طبق سند رهنی شماره....................... دفتر اسناد رسمی..................... مورد رهن بانک..................... دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره........................................................................
به نشانی..............................................................................................................................................................

ماده ۳: ثمن معامله
مبلغ................................... ریال معادل......................................... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می‌گردد:
۱-۳- مبلغ................................... ریال معادل................................... تومان نقداً به موجب چک شماره................................... عهده بانک........................ مورخ................................... فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده‌اند.
۲-۳- بقیه ثمن معامله که مبلغ.................................................... ریال تعیین گردید ریال معادل.................................................... ریال تعیین گردید تومان می‌باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:
مبلغ..................................................................................................................................................................... و الباقی ثمن معامله که مبلغ..................................................................................................... می‌باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره........................................... واقع در...................................................................................................................
تبصره ۱: عدم وصول چک‌ها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.
تبصره ۲: فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ........................................... صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید.

ماده ۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره.......................................... و یا دفترخانه‌ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در...................................................................................... پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد.
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد.

ماده ۵: شرایط تسلیم مورد معامله
۱-۵- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.
۲-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید.
۳-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل........................................................... ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.
۴-۵- کلیه هزینه‌های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد.

ماده ۶: آثار قرارداد
۱-۶- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می‌کند. در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل................................................... ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.
۲-۶- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوز‌ها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری، مالیاتی و غیره را اخذ نماید.
۳-۶- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید.
۴-۶- هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و غیره، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده...................... می‌باشد.
۵-۶- قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.
۶-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
۷-۶- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ................................ ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ..................................... ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

ماده ۷
این قرارداد در تاریخ  /  /  ۱۳ درهفت ماده و دو نسخه دارای اعتبار واحد  بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید که یک نسخه در اختیار خریدار و نسخه دیگر در اختیار فروشنده قرار گرفت.


فروشنده/فروشندگان                                                                                      خریدار/خریداران
شهود