قرارداد‌ها۱-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

۲-اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

۳- اجاره خط با تایید دفتر بازار

۴-قولنامه انتقال ملک

۵-مبایعه نامه

۶-صلح حقوق سرقفلی مغازه

۷- بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

۸-مبایعه نامه قطعی خودرو

۹-قرارداد مشارکت در ساخت بنا

۱۰-قرارداد کار موقت

۱۱-قرارداد انجام خدمات....

۱۲-قرارداد چاپ کتاب

۱۳-قرارداد مزارعه

۱۴-نمونه قرادادهای مشاوره حقوقی و وکالت

۱۵-قرارداد ترخیص کالا

۱۶-نمونه قرارداد نمایندگی تجاری

۱۷-نمونه قرارداد احداث ساختمان مسکونی

۱۸ - فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی(ترک مناقصه)

۱۹ -کلیات قرارداد‌های زمین در شهرک‌های صنعتی

قانون پیش فروش ساختمان

 

قرارداداجاره آپارتمان مسکونی

بنام خدا
قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای......................... فرزند آقای................. دارای شناسنامه شماره.................................. صادره از............................................. متولد................................. ساکن:................................................................................................
 

طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای......................... فرزند آقای................. دارای شناسنامه شماره.................................. صادره از............................................. متولد..................................
ساکن:.............................................................................................................................
موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت............. متر مربع جزء پلاک..............
فرعی از.............. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک................ فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی.................... بخش.................... ثبتی.................... تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره.................... مورخ.................... صفحه.................... جلد.................... به شماره چاپی.................... صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده.................... و از آب مشترک به شماره اشتراک.................... و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی.................... و به انضمام یک رشته تلفن اختصاصی به شماره.................... و منصوبه‌های در آنکه مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد.................... نفر به اجاره داده شده است ولاغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.
مدت قرارداد:.................... سال کامل شمسی از تاریخ اول.................... ماه یکهزا و سیصد و................. شمسی که با قرار مستاجر از آغاز مدت استیفای منافع کرده است.
مبلغ قرارداد: مبلغ.................... ریال برای تمام مدت مرقوم (بقرار ماهی مبلغ.................... ریال) که مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدی به موجر بپردازد و عدم تادیه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسید موجب فسخ بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

شروط:
مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور نمایندگی، صلح و وکالت و غیره را ندارد.
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره‌ها و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت می‌باشد.
از تاریخ فسخ یا انقضای مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
مستاجر می‌تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره.................... موجر نزد بانک.................... شعبه.................... واریز نموده و نسخه از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصای حسابهای برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.
عدم تادیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
 تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طر موجر خواهد بود.
سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد).
این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای موجر                                                                         محل امضای مستاجر
   شاهد ۱                                                             شاهد ۲


************

بنام خدا
قرارداد
(اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری)
*******
طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای.................... فرزند آقای.................... دارای شناسنامه شماره.................... صادره از.................... متولد.................... ساکن:..................................................................
طرف دوم قرارداد (مستاجر): شرکت.................... (سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی................................. و به اعتبار امضای خانم/آقای.................... (رئیس هیات مدیره) فرزند آقای.................... دارای شماره شناسنامه.................... صادره از.................... متولد.................... و خانم/آقای.................... (مدیر عامل) فرزند آقای.................... داری شناسنامه شماره.................... صادره از.................... متولد.................... و همراه با مهر شرکت:................................
موضوع قرارداد:
تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه.................... به مساحت.................... متر مربع دارای پلاک.................... فرعی از.................... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک.................... فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی.................... بخش.................... ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره.................... مورخ.................... صفحه.................... جلد.................... به شماره چاپی.................... صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده.................... و به قدر السهم از آب و گاز مش‌تر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.
مدت قرارداد:
.................... سال کامل شمسی معادل.................... تمام خورشیدی از تاریخ زیر.....................
مبلغ قرارداد:
مبلغ.................... ریال رایج برای تمام مدت بالا (به قرار ماهی مبلغ........................ ریال) که مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف........................ روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
شروط:
مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.
طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که عقد خارج لازم شفا‌ها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می‌نماید.
مستاجر در صورتی که بخواهد می‌تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.
مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر می‌تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره.................... موجر نزد بانک...................... شعبه...................... واریز نموده و نسخه‌ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.
عدم تادیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
۱۰- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
۱۱- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
این سند در ۲ نسخه و هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.


محل امضای طرف اول قرارداد (موجر) محل امضای طرف دوم قرارداد (مستاجر)
توجه: می‌توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این فصل شروطی دیگر اضافه و یا بر حسب توافق تعدادی از آن‌ها را حذف نمود.


*******
  اجاره خط با تایید دفتر بازار
بسمه تعالی

این اجاره خط براساس شرایط ذیل باتوافق موجر (صاحب سرقفلی) و مستاجر تنظیم گردید:
موجر (صاحب سرقفلی): آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
محل صدور آدرس و تلفن
مسـتـاجـر: آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
محل صدور آدرس و تلفن
مورد اجاره: یک باب مغازه واقع طبقه واحد به متراژ حدود مترمربع و دارای و تلفن شماره می‌باشد.
مدت اجاره: مدت قرارداد از تاریخ الی معادل ماه شمسی قطعی می‌باشد.
مبلغ اجاره: بابت مدت قید شده مبلغ ریال بابت اجاره و مبلغ ریال به عنوان قرض الحسنه می‌باشد که کل مبلغ بشرح ذیل تحویل موجر گردید:

شـرایـط ضمـن العـقـد:
مستاجر حق انتقال تمام یا قسمتی از حقوق استیجاری خود را تحت هیچ شرایطی مانند شراکت و غیره به غیر ندارد.
مستاجر مورد اجاره را برای شغل اجاره نموده و حق تغییر شغل را ندارد مگر با اجازه کتبی موجر و هیئت امنا.
کلیه عوارضات شغلی، کسبی، مالیات کسبی، بیمه و حقوقات دولتی دیگر به هر نحو و طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده مستاجر است و مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه حساب از دفتر پاساژ از قبیل برق، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداری و غیره به موجر ارائه نماید در غیر اینصورت مدارک تضمینی وی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.
هزینه‌های شارژ و تبلیغات هر ماه به صورت پیش پرداخت به عهده مستاجر بوده و در خاتمه قرارداد تسویه حساب می‌گردد. ضمنا مبلغ طی ریال بابت شارژ اولیه توسط مستاجر به دفتر پاساژ پرداخت گردید.
مبلغ ریال از مبلغ قرض الحسنه، تا زمان ارائه تسویه حساب برق، تلفن، شارژ و بیمه نزد موجر امانت می‌ماند.
جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد.
مستاجر حق کسب و پیشه و حقوق دیگر خود را در برابر اخذ ریال به موجر مصالحه نمود و صیغه عقد فیمابینهما جاری گردید و چنانچه در این مورد ادعایی نماید و از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آیدتعهد نموده و ملتزم می‌گردد که ضرر و زیان وارده را فورا جبران نماید.
ضامن اجرایی مفاد این قرارداد برابر قانون مالک و مستاجر بوده و بعهده مقامات ذیصلاح می‌باشد. مالکین مجموعه، هیئت امنا بازار و مسئولین مربوطه هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت. (دفتر بازار فقط به عنوان مشاور عمل می‌نماید).
مستاجر یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تخلیه و یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تسویه حساب بند‌های ۳ و ۴ این قرارداد در اختیار هیئت امنا (دفترپاساژ) قرار می‌دهد.
پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم تخلیه محل و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال ۱۳۷۶ و آیین نامه‌های مربوطه، مستاجر مکلف است علاوه بر اجرت المثل به ازای هر روز مبلغ ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد و همچنین هر ساله یک دوم اجاره بهای سال قبل به اصل اجاره بها افزوده می‌گردد.

مورد اجاره به صورت امانت نزد مستاجر می‌باشد و مقررات امین درباره وی لازم الاجراست.
مستاجر حق هیچگونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد لیکن می‌تواند دکورسازی مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد.
چنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دلایلی که مربوط به خود مغازه نباشد تعطیل گردید موجر هیچگونه مسئولیتی از بابت حق کسب و پیشه مورد اجاره را نداشته و ندارد.
مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقا به نحوی که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.
تعمیرات جزئی به عهده مستاجر است و ضمنا مستاجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی یا هر عنوان دیگر غیر قابل استرداد به موجر پرداخت نکرده و لذا بهنگام تخلیه حقی نخواهد داشت و مستاجر این موارد را اظهار داشته است.
چنانچه مستاجر آقای/خانم در پایان مدت قرارداد حد اکثر طی یک هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب مغازه اقدامی ننمود، موجر آقای/خانم می‌تواند در حضور شهود نسبت به باز کردن قفل مغازه و جمع آوری اجناس اقدام نماید و اجناس داخل مغازه پس از یک هفته متعلق به موجر می‌باشد و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضای این قرارداد از خود سلب می‌نماید. همچنین کلیه بدهی‌های مغازه از چک ضمانت تسویه حساب و یا مبلغ رهن مستاجر دریافت می‌گردد.
تبـصـــره هـا:
‌مستاجر تنها حق استفاده از مساحت مورد اجاره را دارد و هیچ گونه حقی مبنی بر استفاده از فضای عمومی بیرون از مورد اجاره را ندارد و نمی‌تواند مانکن و یا هرگونه ادوات جلب مشتری را در فضای عمومی بیرون از مورد اجاره قرار دهد (مگر با مجوز دفتر پاساژ).
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره و مجتمع می‌باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی بعهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
مستاجر ملزم به اجرای قوانین تصویب شده هیئت امنا و دفتر بازار می‌باشد.
استخدام فروشنده جهت مورد اجاره فقط با تایید دفتر بازار و انتظامات پاساژ امکانپذیر می‌باشد و مسئولیت هرگونه تخلفی که از جانب فروشنده باشد، به عهده مستاجر بوده و موجب برخورد قانونی با مستاجر می‌گردد.
در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره حداکثر یک هفته تاخیر نمود، حق فسخ باقیمانده قرارداد با موجر است و موجر می‌تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و مستاجر از این بابت حقی نخواهد داشت و بدهی مستاجر از چک ضمانت تسویه حساب دریافت می‌گردد.
چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می‌بایست کلیهٔ هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌ها از جمله شارژو غیره را برای تمام مدت قرارداد پرداخت نماید، همچنین هزینه‌های پرداختی به موجرو دفتر بازار عودت نمی‌شود.
‌طرفین اسقاط کافه و خیارات و غیوثات را از خود بعمل آوردند و صیغه مراتب فوق و عقد اجاره به شرح مذکور فیما بینهما جاری گردید و طرفین شرعا و قانونا ملزم به اجرای مراتب مذکور می‌باشند.
مستاجر می‌بایست قبل از پایان مدت قرارداد وضعیت تمدید و یا تخلیه مورد اجاره را مشخص نماید، در غیر اینصورت در روز پایان قرارداد برق واحد مربوطه قطع خواهد شد.
با امضاء این قرارداد مستاجر موافقت می‌نماید درصورت عدم پرداخت به موقع هزینه شارژ تنظیمی، نسبت به قطع برق واحد مربوطه وسایرواحدهای تحت اختیاروی از طرف مسئولین بازار اقدام گردد و بدین ترتیب حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.
این اجاره خط بدون خط خوردگی در تاریخ در سه نسخه در حضور شهود تنظیم شده و هریک حکم واحد را دارد.

امضاء موجر                        امضاء مستاجر                      شاهد ۱                         شاهد ۲
بنام خدا
قرارداد
(قولنامه انتقال ملک)
*******

فروشنده:.........................................................................................
خریدار:..........................................................................................
مورد معامله:....................................................................................
قیمت: مبلغ................... ریال رایج که مبلغ........................ ریال از آن طی چک شماره........................ عهده بانک......................... شعبه.................... از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

شروط:
۱- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز..... ماه..... سال یکهزار و سیصد و...... شمسی می‌باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره................... واقع در...................... به نشانی:................................................................................................................................
در تاریخ مزبور می‌باشند.
۲- تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ............................ ماه یکهزار و سیصد و......... شمسی می‌باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ....... ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می‌باشد.
۳- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزیا و یا کلا ولو بصورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد.
۴- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله بطور نقد در‌‌ همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حق بدان ندارد.
۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.
۶- ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.
۷- تادیه مالیات‌ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عده فروشنده است و هزینه‌های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفتر خانه بعهده طرفین و بالمناصفه می‌باشد.
۸- در صورت بروز قوه قاهره (فرس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی‌های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پیان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه‌های آنکه مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی‌های مربوط علت قانونی تاخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی‌ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا به‌مان میزان افزوده خواهد شد.
۹- این قولنامه در ۲ نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظیم و پس از امضا بین طرفین مباده گردیده است.محل امضای فروشنده                                                   محل امضای خریدارمحل امضای شاهدین:
۱-
۲-****


بنام خدا
قرارداد
(بیع قطعی ملک)
*******

فروشنده: نام.................... نام خانوادگی.................... فرزند.................... دارای شناسنامه.................... صادره از.................... به نشانی...................................................................................................................
خریدار: نام.................... نام خانوادگی.................... فرزند.................... دارای شناسنامه.................... صادره از.................... به نشانی.................................................................................................................
مورد معامله:
تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن............................. است.
پلاک فرعی................. از اصلی.................... اراضی.................... بخش.................... به مساحت.................... (فتوکپی سند مالکیت شماره.................... که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).
مورد معامله دارای:
آب، (با شماره پرونده....................) برق، (با شماره اشتراک....................) تلقن، به شماره/شماره‌های....................، گاز شهری بهش شماره.................... می‌باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است:
کولر.................... دستگاه- لوس‌تر سقفی.................... عدد- دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری.................... – ۵ -.............................
ثمن معامله کلا معادل.................... ریال می‌باشد که مبلغ.................... آن طی چک شماره.................... مورخ......................... از حساب جاری........................... بانک....................................
به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل.................... ریال است به ترتیب و در موعد/مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد.
شروط و توضیحات:
صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به اعلی درجه) از طرفین به عمل آمد.
به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، طرفین متعهد شدند که راس ساعت....... صبح روز..... مورخه.................... در دفتر خانه شماره....... تهران واقع در خیابان.............. شاره.......................... طبقه................ حاضر شوند.
فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصا‌ها و گواهی‌ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می‌شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود.
خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.
تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.
هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ........ ریال بابت جریمه عدم حضور بموقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه‌ای به اصل معامله انجام شده نمی‌زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.
هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتیکه طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد فتوکپی چک یا چک‌ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
تبصره- انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است.
فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می‌تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق ۶ به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفا با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می‌شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.
در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود.
در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هر کدام که دیر‌تر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ.................... ریال به خریدار بپردازد. تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق الذکر ادامه خواهد یافت ولو اینکه مبلغ آن از کله ثمن فرا‌تر رود. این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجب بند ۶ از شروط و توضیحات مقرر شده است.
این قرارداد که در بردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متباعین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است، با توجه به مادتین۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و ماده ۱۰‌‌ همان قانون در تاریخ.................... بین طرفین امضا و مبادله شد. این سند مشتمل بر.................... نسخه و هر نسخه شامل.................... و با اعتبار واحد است.


امضای فروشنده                                                                    امضای خریدار***********
بنام خدا
قرارداد
(صلح حقوق سرقفلی مغازه)
******
طرف اول قرارداد (مصالح): خانم/آقای................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره................ صادره از................ متولد................ ساکن...................................................................................................
طرف دوم قرارداد (متصالح): خانم/آقای................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره................ صادره از................ متولد................ ساکن...................................................................................................
مورد معامله:
کلیه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی در شش دانگ یک باب مغازه واقع در..................... به نشانی.................................................................... بنام مصالح که طبق سند اجاره شماره................................. مورخ............................. تنظیمی دفترخانه شماره.......................................................................................... اجاره خط آن بنام مصالح تنظیم گردیده و پس از امضای این قرارداد دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نماینده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده.
مبلغ قرارداد (مال الصلح): مبلغ................. ریال رایج که تماما و نقدا به مصالح تسلیم و تادیه گردیده به اقراره.
کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده است.
تذکاریه:
ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن هر چند کرارا داده و می‌دهد که جهت فسخ و الغای سند اجاره شماره مرقوم و تنظیم و سند اجاره به نام خود یا قائم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط و به هر کیفیت و بهر مدت اقدام نماید.
ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی ما بین طرفین بطور شفاهی منعقد شده مصالح به عنوان موکل حق عزل متصالح (وکیل مرقوم) یا ضمن امین یا ضمن وکیل را از حال الی ۳۰ سال شمسی از خود ساقط نمود.
متصالح متعهد به تادیه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم گردید. ضمان درک از حال الی ده سال شمسی به عهده مصالح می‌باشد.

محل امضای طرف اول قرارداد (مصالح)                                                                                        محل امضای طرف دوم قرارداد (متصالح)


بنام خدا
قرارداد
«بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری»
******

طرف اول قرارداد (فروشنده): خانم/آقای.................... فرزند آقای.................... دارای شناسنامه شماره.................... صادره.................... متولد.................... ساکن:.......................................................................
طرف دوم قرارداد (خریدار): خانم/آقای.................... فرزند آقای.................... دارای شناسنامه شماره.................... صادره.................... متولد.................... ساکن:........................................................................
موضوع قرارداد:
فروش تمامت شش دانگ یکدستگاه اتومبیل سواری از نوع................ مدل................ دارای شاسی شماره.................... و موتور شماره.................... و به شماره شهربانی.................... با تمامی متعلقات و منضمات منصوبه و غیر منصوبه در آن بدون استثنا، ابتیاعی فروشنده بموجب سند قطعی شماره.................... مورخ.................... دفترخانه شماره.................... تهران که دارای دفترچه مالکیت شماره.................... صادره از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان.................... می‌باشد.
مبلغ قرارداد:
مبلغ........................ ریال می‌باشد که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده با قراره کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردیده و خریدار با رویت مورد معامله و وقوف کامل از مشخصات و احراز کمیت و کیفیت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود.
تذکاریه:
مالیات نقل و انتقال به موجب قبض شماره.................... به بانک ملی شعبه.................... تادیه شده و گواهی عدم تخلف به شماره.................... رویت گردیده و مفاصای عوارض شهرداری به موجب فیش شماره.................... ملاحظه و کلیه اوراق و مدارک تحویل خریدار شده است.
فروشنده ضمن العقد و ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خریدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت کشف فساد در مورد معامله از تاریخ زیر بمدت ۱۰ سال شمسی گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (فروشنده)                                                                                       محل امضای طرف دوم قرارداد (خریدار)

تاریخ انجام معامله:........................مبایعه نامه قطعی خودرو

ماده ۱: طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه....................................... صادره از......................... کدملی.................................................. متولد............................ ساکن.................................................................. تلفن...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد............................. بموجب................................
۲-۱- خریدار/خریداران...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از................................ کدملی.................................................. متولد............................ ساکن................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد............................. بموجب................................
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال......................... دانگ یکدستگاه......................... از نوع............................. مدل............................... سیستم................ رنگ..................... سیلندر.......................... شماره راهنمایی و رانندگی........................................ شماره شاسی............................................... شماره موتور............................................. که با تمام متعلقات و منصوبات، منصوبه و غیر منصوبه در آن می‌باشد.
ماده ۳: ثمن معامله
۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد (................................... ریال) و با حروف (............................................................................ ریال) تعیین گردید.
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (............................................................................................... ریال) نقداً / طی چک شماره................................... عهده بانک.................... شعبه........................ کد..................... به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده ثمن با حروف (............................................................................ ریال) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۴: شرایط معامله
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ به حروف........................................................... در دفتر اسناد رسمی شماره.......................................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد (تنظیم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌شود.
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد.
۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کار‌شناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد.
۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.
۵-۴- هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده............................... می‌باشد.
۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.
۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی راکه خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و مبلغ به حروف (..................................................................................... ریال) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.
۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف.............................................................
 ساعت................................ تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.
۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (........................................................................... ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.
ماده ۵: در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد
۱-۵- چک‌ها و یا سفته‌ها در حکم ثمن معامله می‌باشد در صورتیکه پرداخت.................... قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می‌باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می‌گردد.
۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.


این قرارداد در تاریخ در دو نسخه تهیه شده که هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.

محل امضای فروشنده                                                                                                 محل امضای خریدار

 
بنام خدا
قرارداد
(مشارکت در ساخت بنا)
**********

ماده۱- نظر به اینکه، آقای.................. فرزند.................. به شناسنامه شماره.............. صادره از.................. ساکن.................. (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد). مالک پلاک فرعی.................. از اصلی.................. اراضی.................. بخش.................. واقع در.................. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای.................. فرزند.................. به شناسنامه شماره.................. صادره از.................. ساکن.................. (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.
ماده۲- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل.................. ریال (.............................. تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.
ماده۳- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه‌ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.
تبصره۱- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه‌های مصوب احداث نماید.
تبصره۲- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.
ماده۴- طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزد‌ها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحسابهای مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.
ماده۵- پس از آنکه هزینه‌های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده۴ به ارزش عرصه (طبق ماده۲) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک.................. افتتاح کرده‌اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می‌شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت‌ها را نیز از این حساب انجام دهند.
ماده۶- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده‌ای که به عنوان ضمیمه شماره۲ این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.
ماده۷- پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.
تبصره۱- کلیه هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیات‌ها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.
تبصره۲- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.
ماده۸- طرف اول در صورت تخیر در ایفای تعهد موضوع ماده۷ مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ.................. ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ باید انجام شود.
ماده۹- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای.................. به نشانی.......................................................................... که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضا کرده‌اند، در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.
ماده۱۰- این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ.................. در.................. بین طرفین امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در.................. صفحه و با اعتبار واحد است.


امضای طرف اول قرارداد                                              امضای طرف دوم قرارداد                                                        امضای داوربه نام خدا
قرارداد کار موقت
******
بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت........................ (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم.............................. فرزند.............................. دارای شماره شناسنامه.............................. صادره از.................................... ساکن................................................................................................................................................
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.
۱- مدت قرارداد: مدت این قرارداد....................... ماه است که شروع آن از تاریخ....................... و پایان آن تاریخ....................... می‌باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی............................ می‌باشد.
تبصره: ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
۲- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت....................... شرکت می‌باشد و آقایم/خانم....................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.
۳- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد و در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد.
۴- حق السعی:
۴-۱) حقوق ماهانه:.............................. ریال
۴-۲) حق جذب ماهانه:....................... ریال
۴-۳) خواربار و مسکن:....................... ریال
۴-۴) کمک عائله‌مندی:...................... ریال
۵-۴) سایر مزایا:.................................. ریال
تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافت ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
۵- خانم/آقای....................... طی مدتی که برای شرکت کار می‌کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانونی کار دارا خواهند بود.
۶- این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می‌توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یکماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال به کارگر بپردازد.
۷- خانم/آقای....................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قراردادکار را از خود سلب می‌نماید.
۸- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدوا از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
۹- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ......................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.
امضاء کارفرما                                                                                                                      امضاء کارگر

*******


بنام خدا
قرارداد
(انجام خدمات......)
********

طرف اول قرارداد (کارفرما): نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسنامه و نشانی کامل برای اشخاص حقیقی و نام شرکت یا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشانی قانونی دفتر مرکزی آن برای اشخاص حقوقی در این قسمت باید درج گردد.
طرف دوم قرارداد (پیمانکار): نام و مشخصات کامل و نشانی پیمانکار (کسی که انجام نوعی کارهای خدماتی را بر طبق خواسته کارفرما قبول نموده) اعم ازآنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در این قسمت باید درج گردد.
موضوع قرارداد:
شرح کامل موضوع انجام کار مورد نظر به صورت کاملا واضح و روشن در این بند درج می‌گردد.
مدت قرارداد:
با توجه به توافق طرفین، مدت انجام کار در این قسمت بطور صریح درج می‌گردد.
مبلغ قرارداد:
مبلغ توافق شده بین کارفرما و پیمانکار و نحوه پرداخت آن بطور کاملا واضح و گویا در این قسمت نوشته می‌شود.
شرایط:
تمام شرایط مورد نظر که مورد موافقت طرفین باشد، از جمله کسر مالیاتی، بیمه، عوارض دولتی، نحوه دریافت سپرده‌هایی اگر لازم باشد از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غیره و سایر شرایط و مواردی که برای انجام دقیق و صحیح کار مورد نظر لازم و ضروری باشد در این قسمت درج می‌گردد.

فرس ماژور:
شرایط فورس ماژور در این قسمت درج می‌گردد.
حل اختلاف:
تمامی موارد احتمالی که باعث حل اختلاف شود و در اینصورت نحوه حل آن از طریق مراجعه به داور مورد قبول طرفین و یا مراجع صالحه قضایی در این قسمت درج می‌گردد.
تعداد نسخ و اعتبار قرارداد:
این قرارداد در........... نسخه و هر نسخه در............. صفحه که تماما دارای اعتبار واحد است تنظیم گردیده و طرفین قرارداد با آگاهی و اطلاع کامل از مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، آنرا با امضای خود مورد تایید و قبول قرار داده‌اند.
ضمائم قرارداد:
........................................................................................................................................

محل امضای طرف اول قرارداد (کارفرما) محل امضای طرف دوم قرارداد (پیمانکار)
بنام خدا
(قرارداد چاپ کتاب)
**********

بین خانم/آقای.................. فرزند.................. دارای شناسنامه شماره.................. صادره از.................. متولد.................. ساکن......................................................................................................................
و خانم/آقای.................. فرزند.................. دارای شناسنامه شماره.................. صادره از.................. متولد.................. ساکن..............................................................................................................................
که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می‌شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می‌گردد:
ماده۱- موضوع قرارداد:
چاپ و انتشار کتاب.................. می‌باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.
ماده۲- تیراژ:
چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان.................. نسخه می‌باشد.
ماده۳- حق التالیف:
ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل.................. درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای.................. نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است:
الف- مبلغ.................. ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب
ب- نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.
پ- بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.
تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد.................. نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتابهای موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.
ماده۴- چاپهای بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصرا به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصا یا بتوسط دیگری ندارد.
ماده۵- مولف متعهد می‌گردد که در هر تجدید چاپ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدید نظر قرار دهد.
ماده۶- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده۷- ناشر مکلف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.
ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده۷ این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.
ماده۹- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.
ماده۱۰- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم/آقای.................. به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می‌باشد.
ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده۱۲- این قرارداد در ۱۲ ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم الاجرا است.


امضای مولف امضای ناشر

تاریخ:..................


*********بنام خدا
(قرارداد مزارعه)
*****

طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقای..................................... فرزند آقای.................................. دارای شناسنامه شماره.......................... صادره از......................................... متولد........................................... ساکن:................................................................................................................................................ طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقای..................................... فرزند آقای.................................. دارای شناسنامه شماره.......................... صادره از......................................... متولد........................................... ساکن:............................................................................................................................................... مورد مزارعه: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰ هکتار دارای پلاک.................. فرعی از.................. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک............ فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی زراعتی.................. بخش.................. ثبتی........ محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره.................. مورخ.................. صفحه.......... جلد........... به شماره چاپی.............. صادره به نام و ملکی مزارع که عامل مورد مزارعه را رویت نموده و با وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه کرده و مورد مزارعه صرفاٌ برای زراعت گندم و جو و پنبه بطور دیمی (نه آبی) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.
مدت قرارداد: برای کاشت و برداشت.................. محصول از تاریخ زیر و حداکثر تا پایان.................. ماه یکهزار و سیصد و.......... ۱۳ شمسی.
قدرالسهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل کاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.
شروط:
تامین و تسلیم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامین عوامل زراعت مثل تراکتور،‌گاه آهن، دیسک، کمباین و کود با مزارع می‌باشد که باید در آغاز کاشت و هنگام برداشت قبل از آنکه از مواعد شخم زنی و بذرپاشی و کود دهی و برداشت بگذرد تامین و در اختیار عامل قرار گیرد.
کلیه هزینه‌های ناشی از استخدام کارگران جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل می‌باشد.
اگر زمین مورد مزارعه به علت خشک سالی نیاز به حفر نهر یا چاه و یا باران مصنوعی داشته باشد به نحوی که بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود ولی با رفع آن می‌توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزینه خود می‌باشد.
سم پاشی به منظور جلوگیری از آفات احتمالی ولو به صورت هوایی به عهده طرفین و هزینه‌های ناشی از مواظبت، نگاهداری و غیره به عهده عامل می‌باشد.
عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هکتار از مورد مزارعه.................. کیلوگرم گندم یا جو و یا.................. کیلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحویل دهد.
عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداکثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحویل و تسلیم نماید.
هزینه‌های حمل تا انبار مزارع در خصوص تحویل حصه‌های مذکور مزارع نیز با عامل می‌باشد و مقصود از انبار مزارع در این مزارعه انبار مزارع واقع در.................. به نشانی.................................................................................... است.
چنانچه بنا به هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مزارعه حمل مزارعه را ترک کند و یا آنکه مزارع در تامین و تسلیم بذر و عوامل مندرج در شرط اول کوتاهی یا امتناع ورزد عقد این مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
در صورتیکه در اثنای مزارعه و قبل از ظهور ثمره این مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه‌های مربوطه را مزارع از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
هر‌گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع از این جهت گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.
هر آینه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق می‌گیرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
در پایان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.
عامل حق دارد از محل حصه خود برای زراعت حداکثر با یکنفر شریک شود بدون آنکه این شریک حق تصرف یا قبض زمین مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مزارعه یا تسلیم زمین مورد مزارعه را به هیچ صولت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.
در پایان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحویل زمین مورد مزارعه به مزارع می‌باشد.
در صورت بروز اختلاف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختلاف را به داوری خانم/آقای.................. فرزند.................. ساکن:.................. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غیر قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.
سایر شروط: (در این قسمت اگر شروط دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)
این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.


محل امضای طرف اول قرارداد (مزارع) محل امضای طرف دوم قرارداد (عامل)

تاریخ:.................


*******


 

 

 

 


بنام خدا
قرارداد
(ترخیص کالا)
******

قرارداد ذیل فی مابین شرکت/آقای................ و حق العمل کاری................ به شرح زیر منعقد می‌گردد:
موضوع قرارداد:
ترخیص کالاهای شرکت توسط حق العملکار نامبرده فوق از کلیه گمرکات کشور. حق العملکار موظف است کالاهای وارداتی شرکت را به شرح زیر ترخیص نماید.
حداقل کارمزد هر اظهار نامه................ ریال می‌باشد.
کارمزد قطعات و لوازم یدکی................ هر پالت................ می‌باشد.
کارمزد قطعات و لوازم یدکی................ خودرو هر صندوق و کارتن................ ریال می‌باشد.
هزینه‌های ایاب و ذهاب، تعمیرات، حمل و نقل، باربری، پست و تلفن به عهده صاحب کالا می‌باشد.
حق العملکار موظف است کالا را پس از ترخیص طبق دستور شرکت حمل نماید. این قرارداد به مدت یکسال معتبر می‌باشد و چنانچه پس از انقضا آن طرفین مایل باشند می‌توانند به همین منوال ادامه دهند.
این قرارداد در ۲ نسخه که هر یک حکم واحد را دارد تنظیم گردید.امضای صاحب کالا                                                         امضای حق العملکار


**********