قرارداد انجام خدمات
 

بنام خدا
قرارداد انجام خدمات
طرف اول قرارداد (کارفرما): نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسنامه و نشانی کامل برای اشخاص حقیقی و نام شرکت یا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشانی قانونی دفتر مرکزی آن برای اشخاص حقوقی در این قسمت باید درج گردد.
طرف دوم قرارداد (پیمانکار): نام و مشخصات کامل و نشانی پیمانکار (کسی که انجام نوعی کارهای خدماتی را بر طبق خواسته کارفرما قبول نموده) اعم ازآنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در این قسمت باید درج گردد.
موضوع قرارداد:
شرح کامل موضوع انجام کار مورد نظر به صورت کاملا واضح و روشن در این بند درج می‌گردد.
مدت قرارداد:
با توجه به توافق طرفین، مدت انجام کار در این قسمت بطور صریح درج می‌گردد.
مبلغ قرارداد:
مبلغ توافق شده بین کارفرما و پیمانکار و نحوه پرداخت آن بطور کاملا واضح و گویا در این قسمت نوشته می‌شود.
شرایط:
تمام شرایط مورد نظر که مورد موافقت طرفین باشد، از جمله کسر مالیاتی، بیمه، عوارض دولتی، نحوه دریافت سپرده‌هایی اگر لازم باشد از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غیره و سایر شرایط و مواردی که برای انجام دقیق و صحیح کار مورد نظر لازم و ضروری باشد در این قسمت درج می‌گردد.

فرس ماژور:
شرایط فورس ماژور در این قسمت درج می‌گردد.
حل اختلاف:
تمامی موارد احتمالی که باعث حل اختلاف شود و در اینصورت نحوه حل آن از طریق مراجعه به داور مورد قبول طرفین و یا مراجع صالحه قضایی در این قسمت درج می‌گردد.
تعداد نسخ و اعتبار قرارداد:
این قرارداد در........... نسخه و هر نسخه در............. صفحه که تماما دارای اعتبار واحد است تنظیم گردیده و طرفین قرارداد با آگاهی و اطلاع کامل از مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، آنرا با امضای خود مورد تایید و قبول قرار داده‌اند.
ضمائم قرارداد: ..................................................................................................................

محل امضای طرف اول قرارداد (کارفرما)                                                      محل امضای طرف دوم قرارداد (پیمانکار)