راهنمای دریافت آخرین قانون

وقتی دکمه بله را کلیک نمودید پس ازچند لحظه این صفحه باز می شود

ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد که به صورت تصویر پائین درصندوق ایمیل شما دیده خواهد شدوچنانچه آنرا پیدا نکردید اسپم را بررسی کنید شاید آنجا باشد روی آن کلیک کنید.

پس ازباز کردن آن چیزی شبیه شکل زیر را خواهید دید. با فلش سبز مشخص کرده ام کجا باید کلیک شود ونیازبکاردیگری نیست.

Note: Do not reply to this email!
This message was automatically generated by your
ChangeDetection system. For help or to contact a human,
see the information at the very end of this email. Thanks!
__________________________________________________________


Thanks for choosing ChangeDetection!

We are sending you this message to confirm your email address.

To confirm, just click on the link below.

   اینجا را کلیک کنید  


You can also confirm your email by entering the following
information into the ChangeDetection email confirmation page.

Email address      :   اینجا ا یمیل خود را خواهید دید
Confirmation code  :   کد 8  رقمی تأئیدیه
If you did not sign-up for the ChangeDetection website please
ignore this email.


<>-----<> ChangeDetection Help & Contact Information  <>-----<>

FAQ:     http://www.changedetection.com/faq.html
Contact: http://www.changedetection.com/contact.html

<>-----------------------------------------------------------<>

 

Quick Reply
To: robot@alert.changedetection.com

 

 

دراین قسمت اسم رمزی برای خود انتخاب وسپس مجدداً جهت تأئید آنرا در خانه پائینترتایپ می کنید به تصویرزیرنگاه کنید.